مربی پیلاتس
دارای مدرک رسمی مربیگری پیلاتس ، دارای مدرک دوره cx ، شرکت در دوره های تغذیه ،حرکات اصلاحی و کنزیوتیپ
سوابق شغلی :دارای ۸ سال سابقه کار