خانم عسکری: آیکیدو

  • لیسانس تربیت بدنی
  • دیپلم تربیت بدنی
  • فعالیت در 12 رشته ورزشی
  • دارای مدرک آسیایی دوزبانه پرورش اندام و بدنسازی(کار با دستگاه)
  • دارای مدرک حرکت اصلاحی
  • دارای قهرمانی انتخابی استانی- کشوری- آسیایی
  • قهرمانی کشور شکستن اجسام سخت