آذر علیرضایی(یوگا)

 

  • مدرک مربیگری یوگا
  • مربیگری در شرکت نفت
  • مربیگری در سازمان شهرداری
  • مربیگری در مجموعه ورزشی ایثارگران