زینب بیطرفان(ایروبیک)

  • مربیگری ایروبیک درجه ۳
  • مربیگری امادگی جسمانی
  • مربیگری بدن سازی با مدرک کارگاهی از فدراسیون ورزشهای همگانی
  • مربیگری ایروبیک کودکان
  • سابقه ی کار در باشگاه متوسلیان ( خ ری)
  • باشگاه غدیر( شاهپور) و باشگاه سیدی (ابشار)