30 فروردین
cactus

خانم عسکری: آیکیدو لیسانس تربیت بدنی دیپلم تربیت بدنی فعالیت در 12 رشته ورزشی دارای مدرک آسیایی دوزبانه پرورش اندام و بدنسازی(کار با دستگاه) دارای مدرک حرکت اصلاحی دارای قهرمانی انتخابی استانی- کشوری- آسیایی قهرمانی کشور شکستن اجسام سخت

5 خرداد 1403