احمد صنعتی
مدرک مربیگری C آسیا
مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1394
مربی تیم نونهالان برق سال 95
سرمربی تیم نونهالان برق سال 96
سرپرست تیم نونهالان برق سال 97
سرمربی نونهالان برق سال 97
سرمربی نوجوانان برق سال 97
سرمربی تیم نوجوانان دسته دو سال 98
سرمربی تیم نوجوانان سال 1399
مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1394

سرمربی تیم جوانان برق دسته دو سال 1400
مربی تیم نوجوانان استقلال از سال 1400-1402