فرهاد توشه خواه( دفاع شخصی و آیکیدو)

  • دان 3 بین المللی از کشور ژاپن
  • مربی آیکیدو از سال 1380
  • حکم بین المللی مربیگری سبک چوبوکینگ جوتسو از کشور ایتالیا
  • حکم بین المللی مربیگری سبک شین کاکاتوجوتسو از کشور ایتالیا