حسین عابدی
مدرک مربیگری D آسیا

مربی مدرسه فوتبال و آکادمی برق از سال 1400
مربی تیم جوانان برق دسته دو سال 1400
مربی تیم نونهالان برق سال 1401
مربی تیم نوجوانان برق سال 1401
مربی تیم نوجوانان برق سال 1402
مربی تیم جوانان برق سال 1402