رضا صفری اصل(کشتی)

  • مدرک درجه ملی کشتی
  • مربیگری در لیک برتر با تیم کشتی باشگاه مقاومت در سال1400
  • سرپرست و نماینده تام الاختیار بسیج در تیم کشتی باشگاه مقومت در لیگ برتر1400
  • سرپرست تیم کشتی باشگاه مقاومت تهران در مسابقات بسیج کشور –مشهد
  • نفر سوم انتخابی نیروهای مسلح
  • چند دوره مربی هیئت کشتی حوزخ شمالشرق در مسابقات خردسالان، نونهالان و نوجوانان استان تهران