فتاح مهاجریان
مدرک مربیگری C آسیا

دبیر آموزش و پرورش
مربی تیم نونهالان برق سال 1396
مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1395
مربی آکادمی برق از سال 1400
مربی مدرسه فوتبال مراغه چیان از سال 1400