خسرو باقرزاده(کشتی فرنگی)

  • مربیگری درجه 1 کشتی فرنگی
  • مربیگری تیم ملی در رده جوانان و بزرگسالان 12 سال
  • مدیر فنی کشتی فرنگی استان تهران
  • مربیگری باشگاه های شیرودی ، هفتم تیر، البرز،  اتکا،  ایزد فردوسی ، سرباز،  شهید معتمدی (کارگران)،  باشگاه صنعت برق تهران