مهرداد غلامی(تیر و کمان)

 • مربیگری بین المللی از فدراسیون جهانی
 • مدرک داوری درجه یک فدراسیون تیر و کمان
 • دبیر هیئت تیر و کمان استان تهران
 • مربی تیم ملی پارا آرچری به 3 سال
 • مسئول برگزاری بازیهای آسیایی تهران
 • سرداور و داور مسابقات فدراسیون تیرو کمان به مدت 8 سال
 • مسئول برگزاری مسابقات تیر و کمان
 • مسئول هئیت کان های سنتی استان تهران
 • مربی رسمی فدراسیون از سال 1384 تا کنون
 • مربی باشگاه غروی
 • مربی باشگاه قدس
 • مربی باشگاه علم و صنعت
 • مربی آکادمی راد
 • مربی باشگاه صنعت برق تهران