محسن حسینی
مدرک مربیگری B آسیا

مربی مدرسه فوتبال برق از سال 1394
مربی تیم نوجوانان برق سال 1395
سرپرست جوانان داماش ایرانیان سال 1396
مربی جوانان برق سال 1397
مربی بزرگسالان فرهود گستر سال 1398
مربی نونهالان برق سال 1398
سرپرست تیم نوجوانان برق سال 1399
سرمربی تیم بزرگسالان فرهود گستر سال 1400 و 1401
مربی آکادمی برق از سال 1400
سرپرست تیم بزرگسالان باشگاه کیا 1402