مهرداد توفیقیان
مدرک مربیگری D آسیا

مربی مدرسه فوتبال از سال 1401
مربی آکادمی برق سال 1402