خوش رویی(والیبال آقایان)

 • مربی بین المللی درجه دو والیبال
 • کارشناسی تربیت بدنی
 • کمک مربی تیم ملی نوجوانان آسیایی و جهانی (دوم و سوم جهان)
 • کمک مربی تیم ملی جوانان اول آسیا
 • کمک مربی تیم ملی نوجوانان آسیایی و جهانی (اول و پنجم جهان)
 • کمک مربی تیم ملی نوجوانان آسیایی و المپیک (اول و پنجم جهان)
 • سرمربی تیم نوجوانان بانک کشاورزی-برق تهران -بانک ملی- تجارت -پیکان -پرسپولیس (باشگاهی)
 • سرمربی تیم نوجوانان بانک سرمایه -نفت تهران -بانک صادرات -پاس تهران(باشگاهی) نوجوانان اسیا ( هندوستان ) مقام دوم سال میلادی ۲۰۰۳
 • نوجوانان جهان(تایلند ) مقام سوم سال میلادی ۲۰۰۳
 • نوجوانان اسیا (ایران )مقام اول سال ۲۰۰۵
 • نوجوانان جهان ( الجزایر ) مقام پنجم
 • جوانان اسیا ( تهران ) مقام اول
 • نوجوانان اسیا ( تهران ) مقام اول
 • المپیک نوجوانان ( سنگاپور ) مقام پنجم