حسن ازغندی(بدنسازی)

 

 • مدرک مربیگری درجه یک بدنسازی از اداره کل تربیت بدنی استان تهران تیر ماه سال ۸۲
 • مدرک مربیگری درجه سه بدنسازی آسیا اسفند ماه سال ۸۶
 • مدرک مربیگری درجه سه فیتنس آسیا اسفند ماه سال ۸۶
  • گواهی کار با وزنه از آکادمی بدنسازی و پرورش اندام استان تهران دیماه سال ۸۷
 • گواهی سیستمهای تمرینی از آکادمی بدنسازی و پرورش اندام استان تهران دیماه سال ۸۷
 • گواهی تغدیه تخصصی پرورش اندام از آکادمی بدنسای و پرورش اندام استان تهران اسفند ماه سال ۸۷
 • مدرک مربیگری درجه یک بدنسازی آسیا مرداد ماه سال ۸۸
 • عضو تیم قویترین مردان ایران
 • عضو تیم سنگین وزنهای جهان
 • حدود ۲۰ سال سابقه مربیگری