محمد مسلمی(کیک بوکسینگ):

  • رئیس سبک ینا دو استان تهران
  • مسئول امور استان های کشور نیا
  • مربیگری درجه 3 کیک بوکس دان 2
  • مربیگری درجه 2 موی تای خان12
  • مربیگریدرجه 3 کیوکوشین دان 2
  • مربیگری درجه 3 ووشو دان 2
  • مربیگری درجه 2 توکیما دان 3
  • کمربند قهوه ای جودو
  • دان 3 دفاع شخصی
  • قهرمان سال 2010