محمود ابراهیمی( کشتی آزاد)

  • قهرمانی 5 دوره در آموزشگاه های استان تهران
  • قهرمانی 3 دوره مسابقات استانی
  • قهرمانی مسابقات کارگران
  • چنئین دوره قهرمانی و نائب قهرمانی مسابقات حوزه تهران
  • مقام اولی و دومی و سومی در مسابقات کشتی استانی، کشوری
  • دو دوره کسب مقام دومی وسومی تیم ارتش ج.ا.ا
  • مربیگری باشگاه سیدی تهران
  • مربیگری برای روحانیت و مداحان استان تهران
  • مربیگری باشگاه متوسلیان تهران
  • مربیگری باشگاه صنعت برق تهران