محمد علی اسماعیلی(کشتی)

  • مربیگری تیم های کشتی شمالشرق تهران در رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسال از سال1390تا1393
  • مربیگری کشتی فرنگی شمالشرق تهران در رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسال از سال1393تا1397
  • مسئول کمیته کشتی آزاد شمالشرق تهران در رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسال از سال1393تا1401
  • مربی و سرپرست کشتی های تهران ( هیئت کشتی تهران)سال96
  • مربی تیم تهران (انتخابی تیم ملی) سال96
  • مربی تیم تهران (قهرمانی کشور) سال96
  • مسئول لیگ کشتی نوجوانان – جوانان سال 1393-1397
  • سرمربی تیم کشتی آزاد و کشتی پهلوانی دانشگاه علمی کاربردی