آسفی(کاراته آقایان)

 • مربیگری بین المللی درجه 2ملی کاراته سبک کیو کوشین
 • مربیگری MMA، دفاع شخصی
 • مدرک دان 5 فدرال
 • مربی باشگاه شهید عراقی
 • مربی باشگاه مجموعه ورزشی آفتاب
 • مربی تیم موسسه رویانمربی تیم تربیت بدنی جلفا
 • مربی باشگاه صنعت برق تهران
 • مربی دفاع شخصی ارگان های دولتی
 • دریافت مقام اول جام علیف نخجوان با تیم منطقه آزاد ارس
 • دریافت مقام اول تهران در مسابقات کشوری سال 1400 با باشگاه برق تهران
 • مقام سومی جام پلیس