نادر موزون(بدمینتون):

  • مربیگری درجه2بدمینتون
  • بازیکن و مشاور فنی مربی تیم اوج در لیک1 و2 کشور