درخشش کشتی گیران باشگاه

علیرضا زیبا( کشتی آزاد)

 • عضو تیم دو و میدانی ایران در مسابقات بینالمللی قبل از انقلاب اسلامی سال1349 الی 1355
 • عضو تیم راه آهن ج.ا.ا در مسابقات باشگاهی کشور
 • عضو تیم ملی پیشکسوتان ج.ا.ا به مدت 7 سال قهرمانی متداول
 • مربیگری تیم جوانان کشور 1344
 • مربیگری باشگاه فرودگاه امنیت سپاه
 • مربیگری باشگاه شیشه و گاز
 • مربیگری باشگاه مقدم شهرداری نظر آباد
 • مربیگری شهرداری ساسان
 • مربیگری باشگاه هفتم تیر تهران
 • مربیگری باشگاه صنعت برق تهران
 • سرمربی تیم پیشکسوتان جمهوری اسلامی ایران