03 اردیبهشت
cactus

کاراته در اوایل قرن بیستم به ژاپن آمد. این رشته به طور سیستماتیک در “سرزمین طلوع خورشید” در دهه 1920 و 1930 آموزش داده شد. اصطلاح کاراته در ژاپنی به معنای “دست خالی” است. استاد Gichin Funakoshi این روش های دفاع شخصی را ساده ساخته و هنر را با اصطلاح فلسفی پیوند داده است. در…

30 اردیبهشت 1403