03 اردیبهشت
cactus

فلسفه و شروع سبک شیتوریو و بنیان گذاران اصول شیتوریو در مهار ضربه ریوسوی (آب روان) تنی (تغییر موضع) کوشن (انقباض و انبساط در ماهیچه ها ) هانگه کی ( پاتک) راکا (گل های افتاده) بنیان گذران سبک شیتوریو «استاد کنوا مابونی» “استاد مابونی شاگردی که کاتا نمی داند و فقط مبارزه تمرین می کند…

30 اردیبهشت 1403