09 فروردین
cactus

فرهاد توشه خواه( دفاع شخصی و آیکیدو) دان 3 بین المللی از کشور ژاپن مربی آیکیدو از سال 1380 حکم بین المللی مربیگری سبک چوبوکینگ جوتسو از کشور ایتالیا حکم بین المللی مربیگری سبک شین کاکاتوجوتسو از کشور ایتالیا

30 اردیبهشت 1403