09 فروردین
cactus

آسفی(کاراته آقایان) مربیگری بین المللی درجه 2ملی کاراته سبک کیو کوشین مربیگری MMA، دفاع شخصی مدرک دان 5 فدرال مربی باشگاه شهید عراقی مربی باشگاه مجموعه ورزشی آفتاب مربی تیم موسسه رویانمربی تیم تربیت بدنی جلفا مربی باشگاه صنعت برق تهران مربی دفاع شخصی ارگان های دولتی دریافت مقام اول جام علیف نخجوان با تیم…

30 اردیبهشت 1403