09 خرداد
cactus

محمد مسلمی(کیک بوکسینگ): رئیس سبک ینا دو استان تهران مسئول امور استان های کشور نیا مربیگری درجه 3 کیک بوکس دان 2 مربیگری درجه 2 موی تای خان12 مربیگریدرجه 3 کیوکوشین دان 2 مربیگری درجه 3 ووشو دان 2 مربیگری درجه 2 توکیما دان 3 کمربند قهوه ای جودو دان 3 دفاع شخصی قهرمان سال…

5 خرداد 1403