09 فروردین
cactus

فرهاد توشه خواه( دفاع شخصی و آیکیدو) دان 3 بین المللی از کشور ژاپن مربی آیکیدو از سال 1380 حکم بین المللی مربیگری سبک چوبوکینگ جوتسو از کشور ایتالیا حکم بین المللی مربیگری سبک شین کاکاتوجوتسو از کشور ایتالیا

5 خرداد 1403