ابوالفضل روستایی(فوتبال)

  • مدرک مربیگری C آسیا
  • ۹۶-۹۷ پاس شرق امید
  • ۹۷-۹۹ پاسارگاد امید و بزرگسالان
  • ۱۴۰۰ استقلال جنوب امید، نوجوانان
  • 1400-1402 برق تهران نوجوانان و مدرسه فوتبال