01 فروردین
cactus

احد کیومهر بخشایش(تکواندو- TRX) حکم مربیگری آمادگی جسمانی از سال ۱۳۸۵ 6 سال سابقه تدریس کراسفیت و تی آرایکس شامل..حرکات هوازی..قدرتی..پرشی..انعطاف..تعادل بین عصب و عضله.. حرکات اصلاحی و چربی سوزی مربیگری TRX شامل حرکات با بند تی آر ایکس..توپ مدیسینبال.. استپ.. دمبل رول شکم دان ۷ کشوری دان ۶ سازمان جهانی کوکیوان دو مقام قهرمانی…

5 خرداد 1403